VASTUVÕTMINE

Hooldekodusse vastuvõtmine:

Hooldekodu teenusele asumine toimub Tartu LV Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna suunamisotsuse alusel.
2.1. Omafinantseeringuga hooldeteenusele asumiseks tuleb esitada hooldekodule avaldus. Teenusele asumine toimub järjekorra alusel.
2.2. Teenusele asumisel võtta kaasa isikut tõendav dokument ja perearsti poolt väljastatud raviplaan.
2.3. Vastuvõtt toimub tööpäevadel 9.00 kuni 12.00.
2.4. Hooldekodus võib kasutada, kokkuleppel õdeperenaise või hooldusjuhiga, isiklikke riideid, jalanõusid ja voodivarustust.
2.5. Isiklike asjade kohta koostatakse nimetatud töötajate poolt dokument kahes eksemplaris, millest üks antakse teenusele saabujale või tema saatjale ja teine säilitatakse teenuse kasutaja isiklikus toimikus.
2.6. Hooldekodu ei vastuta teenuse kasutaja isiklike asjade eest, millised ei ole kantud punktis 2.5. mainitud dokumenti.
2.7. Teenuse kasutajaga või eestkostjaga sõlmitakse hooldusleping hoolduskulude tasumise osas:

  • 2.7.1. Tartu LV Sotsiaal-ja tervishoiuosakonna suunamisotsuses märgitud summas, mis on üldjuhul 95% pensionist või töövõimetoetusest ja 100% puudega inimese sotsiaaltoetusest.
  • 2.7.2. Omafinantseeringuga teenuse kasutajatel 100% Tartu LV Sotsiaal-ja tervishoiuosakonna iga-aastase otsusega kinnitatud ülalpidamiskuludest.
  • 2.7.3. Ajutise hooldusteenuse kasutajatel 95% pensionist või töövõimetoetusest. Teenusele saabudes tuleb kaasa võtta ravimid ja mähkmed.